Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 941/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện

Phát động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 góp phần thực hiện mục tiêu gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, xây dựng Thành phố sạch, xanh, phát triển bền vững, đồng thời, nâng cao chất lượng Chương trình Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố:   từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2023, lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới… có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) trên địa bàn Thành phố