V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục