Về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông