Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường năm học 2022-2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường THPT Đông Dương công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường năm học 2022-2023: