Cam kết chất lượng giáo dục của trường năm học 2023-2024

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường THPT Đông Dương công khai Cam kết chất lượng giáo dục của trường năm học 2023-2024 như sau: