KH tổ chức Lễ Khai Giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023-2024

KH tổ chức Lễ Khai Giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023-2024