Kế hoạch năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 10 tháng 08 năm 2022 của UBND Tp.Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 3157/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023;
Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-THPTĐD ngày 15 tháng 7 năm 2022 của trường THPT Đông Dương về Chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2022 – 2026.
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Đông Dương xây dựng Kế hoạch năm học 2022 – 2023 như sau: