Về việc tuyên truyền cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố.

Về việc tuyên truyền cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố.