QĐ Ban hành Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát Bằng TN THPT, GCN hoàn thành CT GDPT

QĐ Ban hành Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát Bằng TN THPT, GCN hoàn thành CT GDPT