Về triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai, phát động, vận động cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi; đôn đốc, theo dõi, cập nhật, thống kê số liệu thí sinh của đơn vị tham dự thi.
Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Công văn số 4191/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”;

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, góp phần thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa học đường; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Người; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai, phát động, vận động cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi.