Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”

Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”