Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022 – 2023

Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022 – 2023