Nội dung kiến thức cần đạt cho bài kiểm tra chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập lớp 11 (CT GDPT 2018)

Nội dung kiến thức cần đạt cho bài kiểm tra chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập lớp 11 (CT GDPT 2018)

Lưu ý: Ngoài những nội dung cần đạt, học sinh cần tham khảo thêm nội dung trình bày trong sách giáo khoa của môn học tương ứng cần chuyển đổi.
Xem thêm danh mục SGK lớp 11: https://ihs.edu.vn/danh-muc-sach-giao-khoa-lop-11-tu-nam-hoc-2023-2024-tai-truong-thpt-dong-duong

Mục lục:

1. Môn Vật lí 11

On-tap-chuyen-doi-mon-Ly-11.pdf

2. Môn Hóa học 11

On-tap-chuyen-doi-mon-Hoa-11.pdf

3. Môn Sinh học 11

On-tap-chuyen-doi-mon-Sinh-11.pdf

4. Môn Tin học 11

On-tap-chuyen-doi-mon-Tin-11.pdf

5. Môn Địa lí 11

On-tap-chuyen-doi-mon-Dia-11.pdf

6. Môn GD KT&PL 11

On-tap-chuyen-doi-mon-giao duc kinh te -phap luat-11.pdf

7. Môn Toán học 11 – phần Chuyên đề

On tap chuyen doi Chuyen de mon Toan 11.pdf

8. Môn Ngữ Văn 11 – phần Chuyên đề

On tap chuyen doi Chuyen de mon Van-11.pdf

9. Môn Lịch Sử 11 – phần Chuyên đề

On tap chuyen doi Chuyen de mon Lich su-11.pdf