Thông báo v/v đảm bảo an toàn thông tin, kết nối liên thông giữa nhà trường và cha/mẹ học sinh

Thông báo v/v đảm bảo an toàn thông tin, kết nối liên thông giữa nhà trường và cha/mẹ học sinh