Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” và Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện

Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” và Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện