Công văn V/v tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 -2022)

Công văn V/v tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 -2022)