Công văn V/v tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong đội ngũ nhà giáo – người lao động

Công văn V/v tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn nạn “tín dụng đen” trong đội ngũ nhà giáo – người lao động