Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023.

Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023.