Về cấp Căn cước công dân có gắn chíp đợt 3 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về cấp Căn cước công dân có gắn chíp đợt 3 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh