Thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng cây xanh, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023

Căn cứ Công văn số 270/BGDĐT-GDTC ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục. Căn cứ Công văn số 228/UBND-KT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện như sau:

1. Tiếp tục phát động và tổ chức hiệu quả, tham gia tích cực phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trồng và bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây trồng và diện tích trồng hiện có để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Chỉ đạo tổ chức giảng dạy lồng ghép các chuyên đề tìm hiểu vai trò, tác dụng của hệ sinh thái rừng đối với đời sống con người trong các môn học, hoạt động giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.