Về việc tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới trong trường học

Về việc tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới trong trường học