Về công tác phối hợp thực hiện Chương trình tài trợ học bổng khuyến học cho học sinh giỏi thuộc diện khó khăn và gia đình chính sách Thành phố mang tên Bác

Về công tác phối hợp thực hiện Chương trình tài trợ học bổng khuyến học cho học sinh giỏi thuộc diện khó khăn và gia đình chính sách Thành phố mang tên Bác