Về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trong trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trong trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh