Về chủ động phòng, chống ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Về chủ động phòng, chống ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới