Chinh phục các loại biển báo giao thông

Cùng nhau tìm hiểu các loại biển báo nào các bạn ơi!!!

Mục lục:

BIỂN BÁO NGUY HIỂM

Lái xe trên đường giao thông

Không thuộc biển báo là không an toàn.

Biển tam giác sơn màu vàng

Biển báo nguy hiểm lại càng khắc ghi.

BIỂN HIỆU LỆNH

Nền xanh chữ trắng tròn vành

Biển hiệu lệnh đó chấp hành bạn ơi.

BIỂN BÁO CHỈ DẪN

Tớ đây cũng là màu xanh

Tuy nhiên hình dạng có phần khác đi

Lúc thì bốn cạnh chữ nhật

Khi cũng bốn cạnh nhưng là hình vuông

Mình là chi dẫn nhớ nha

Thông tin thiết thực nhà nhà cần đây

BIỂN BÁO CẤM

Vòng tròn vành đỏ tui nì

Nhớ là biển cấm không vi phạm vào

Bạn ơi nhớ kĩ đi nào

Trên đây bốn biển biển nào cũng hay.