Thực hiện Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện

Phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện trong cơ quan, đơn vị và đến người làm công tác thư viện.

Căn cứ Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện;

Căn cứ Công văn số 922/VP-VX ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 679/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai thực hiện Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện như sau:

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến thư viện cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

2. Phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện trong cơ quan, đơn vị và đến người làm công tác thư viện.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tuyên truyền hành vi ứng xử của người làm công tác thư viện trong hoạt động nghề nghiệp, ứng xử với người sử dụng thư viện, với đồng nghiệp; báo chí, truyền thông và trên không gian mạng.