Thông báo tham gia họp sơ kết học kỳ I các bộ môn năm học 2022-2023

Thông báo tham gia họp sơ kết học kỳ I các bộ môn năm học 2022-2023