Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Căn cứ Công văn số 110/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023); Căn cứ Công văn số 143/STTTT-BC ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện như sau:

Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng với hình thức phù hợp tới học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; khuyến khích và tạo điều kiện để học sinh tham gia. Chủ đề của năm nay là: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết một bức thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”. Chủ đề gắn với Chương trình Hành động của Liên hợp quốc về An toàn đường bộ.

Triển khai cuộc thi, thực hiện theo hướng dẫn, thể lệ cuộc thi kèm theo Công văn số 110/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo.