Nội dung kiến thức cần đạt cho bài kiểm tra chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập lớp 10 (CT GDPT 2018)

Nội dung kiến thức cần đạt cho bài kiểm tra chuyển đổi môn học, cụm chuyên đề học tập lớp 10 (CT GDPT 2018)

Lưu ý: Ngoài những nội dung cần đạt, học sinh cần tham khảo thêm nội dung trình bày trong sách giáo khoa của môn học tương ứng cần chuyển đổi.
Xem thêm danh mục SGK lớp 10: https://ihs.edu.vn/tb-danh-muc-sgk-lop-10-nam-hoc-22-23/

Mục lục:

1. Môn Vật lí 10

On-tap-chuyen-doi-mon-Ly-10.pdf

2. Môn Hóa học 10

On-tap-chuyen-doi-mon-Hoa-10.pdf

3. Môn Sinh học 10

On-tap-chuyen-doi-mon-Sinh-10.pdf

4. Môn Tin học 10

On-tap-chuyen-doi-mon-Tin-10.pdf

5. Môn Địa lí 10

On-tap-chuyen-doi-mon-Dia-10.pdf

6. Môn GD KT&PL 10

On-tap-chuyen-doi-mon-KTPL-10.pdf

7. Môn Toán học 10 – phần Chuyên đề

On tap chuyen doi Chuyen de mon Toan 10.pdf

8. Môn Ngữ Văn 10 – phần Chuyên đề

On tap chuyen doi Chuyen de mon Van-10.pdf

9. Môn Lịch Sử 10 – phần Chuyên đề

On tap chuyen doi Chuyen de mon Lịch su_10.pdf