Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh