Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2023 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2023 nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho học sinh, học viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố trong hè năm 2023.