Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022 – 2023

Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022 – 2023