Về triển khai hưởng ứng Ngày Sách Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II – năm 2023

Các đơn vị triển khai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 đến ngày 23 tháng 04 năm 2023, với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”. Thời gian: từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023.