Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2022-2023

Tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ít nhất 01 buổi/học kỳ.

Căn cứ Kế hoạch số 834/KH-STP ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Sở Tư pháp về công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2022-2023