Về chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở giáo dục năm 2022

Về chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở giáo dục năm 2022