Về cấp CCCD gắn chip điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

Về cấp CCCD gắn chip điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID