V/v hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

V/v hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”