Kế hoạch tổ chức Kỳ khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 và lớp 11 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch tổ chức Kỳ khảo sát năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 và lớp 11 năm học 2022 – 2023