Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong trường học, năm học 2022-2023

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong trường học, năm học 2022-2023