Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 và triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 và Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 và Kế hoạch số 931/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 và triển khai hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023: