KH tổ chức Lễ Khai Giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 22-23

KH tổ chức Lễ Khai Giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 22-23