KH thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

KH thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022