KH triển khai tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

KH triển khai tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030