Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2022 – 2026

Trường THPT Đông Dương xây dựng kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2022 – 2026 như sau: