Kế hoạch thực hiện “3 công khai” năm học 2022 – 2203

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-THPTĐD ngày 07 tháng 9 năm 2022 của trường THPT Đông Dương về kế hoạch năm học 2022-2023.
Trường THPT Đông Dương xây dựng Kế hoạch thực hiện “3 công khai” năm học 2022 – 2203 như sau: