Kế hoạch Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới năm học 2023-2024 tại các trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học

Kế hoạch Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới năm học 2023-2024 tại các trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học