Hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2022 – 2023

Hướng dẫn việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2022 – 2023