Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục sau khi được cấp phép đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố

Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục sau khi được cấp phép đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố