Về việc chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Về việc chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023