Về triển khai Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)

Về triển khai Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)